Al0ne B0y

93.1.7

[ 93/07/01 ] [ 17:39 ] [ SaMi ] [ ]


6,14

[ 93/06/14 ] [ 14:2 ] [ SaMi ] [ ]


6.9

[ 93/06/09 ] [ 15:32 ] [ SaMi ] [ ]


عکسام برای جوجوم


ادامه مطلب
[ 93/06/05 ] [ 12:45 ] [ SaMi ] [ ]


جوجومهههه

[ 93/06/05 ] [ 12:39 ] [ SaMi ] [ ]


9.5.93 TIME 4:52

مال جوجومه کسی نمیتونه بخونه رمزشم خودش میدونه


ادامه مطلب
[ 93/05/09 ] [ 16:53 ] [ SaMi ] [ ]


جوجوی خودم


ادامه مطلب
[ 93/04/07 ] [ 10:44 ] [ SaMi ] [ ]


سرباز

به جرم 20 سالگی 2 سال حبس

از وقتی خوردم سیب زمینی شدم سرباز نیروی زمینی

عشـقم؟ داری میخـونی ایـنو..؟؟

یـادته قرار بود همه به عشقـمون حسـودیشون شه؟ یادته قرار بـود تـا آخرش بـا هم باشیم همیشـه؟ یادتـه بهت گفـتم اگـه یه روز بـری چـی کار کنم؟ تو ام گفـتی هیس! مـن قـرار نیس از پیشت برم...؟! 

کـی اومـد تو زندگیت کـه مـن رفـتم تو خـاطراتت؟! کـی تونـس بیشـتر از مـن تو رو بخـواد کـه تو از مـن خسـته شـدی؟ خیـلی سوال توی مغـزمه؛ ولـی هـر چـی بیشـتر فکـر میکـنم بیشـتر به پوچ میـرسم...!!

بـضی وقـتا سوالا آسونن؛ ولـی جوابا سـخت...

تو کـه جونـمی؛ تـو که عمـرمی؛ تو کـه زنـدگیمی؛ تـو که عشـقمی؛ چـرا رفـتی؟

ولـی میخـوام بـدونی کـه مـن بـه خـاطر لبخنـدت دنیـا رو بـه آتیـش میکشــم!!

داری واسم تبدیـل میشـی به یک رویـا؛ یـک رویا که هـر شـب به خـاطرش سرمو میذارم رو بالش و صبح بالش از اشکام خیسـه...!!

مـن هـنوز همـون خـاطـره ام!! 

بدون مخاطب 

 

[ 93/01/26 ] [ 22:44 ] [ SaMi ] [ ]


چهار شنبه سوری همه مبارک ♥ ♥

تق تق تق فش فشه,فاصلمون کم بشه,هیزم و نفت و آتیش,دوست دارم خداییش,

غماتو بیار فوتش کن,کینه داری شوتش کن,هوا بهاری میشه,سرما فراری میشه,

زردی ازت دور بشه,هرچی داری جور بشه...

4شنبه سوری همتون مبارک...   

و پیشاپیش عید همتون مبارک ایشالا سال خوبی داشته باشین سال 92 که خوب نبود ایشالا 93 ردیف باشه ;)

[ 92/12/27 ] [ 13:52 ] [ SaMi ] [ ]


 
غرورت نمیذاره برگردی؟؟؟...
میدونم!
جوابمو نمیدی؟؟؟...
میدونم!
سکوت کردی؟؟؟...
میدونم!
محلم نمیذاری؟؟؟...
میدونم!
دستاتو بم نمیدی؟؟؟...
میدونم!
میرسه اونروزی که
میخوای برگردی!
تلفن و برمیداری...
زنگ میزنی...
بوق .
بوق ..
بوق ...
برنمیدارم!
عصبی میشی
فوش میدی
با خودت میگی..
کلاس گذاشتم!
روز دوم
زنگ میزنی ...
بوق
.بوق ..
بوق ...
برنمیدارم!
با خودت میگی...
غلط بکنم دیگه بش زنگ بزنم!
روز سوم..
رد میشی از جلوی کوچمون
میبینی حجله ی یه بنده خدایی و
زدن سر کوچه !
دلت میسوزه!
میگی بیچاره!جوون بوده..
میای نزدیک تر...
میگی ..
چقد قیافش
آشنا میزنه!
میای نزدیک تر...
جوان ناکام ....؟ !!!!
ئه !!
اینکه منم!...
بالاخره برگشتی!؟...
ببخشید!
نمیتونم جلو پات
بلند شم!
آخه زیر خاکم!
دیدی آخر خرابت شدم؟
دیدی همه چیزم خاک شد؟...
عشقم!...
چه قد
خوشگل شدی!
چه مشکی بت میاد!
کاش زودتر
میمردم!...
ئه!
گریه نکن دیگه!
یادته روز رفتنت؟
گریه میکردم...
التماس میکردم...
میگفتم نرو...
روزای بعدش چی؟
یادته؟
التماس
میکردم
برگردی...?
آخه گریه نکن!
آخه نمیتونم
اشکاتو ببینم!
آخه زیر
خاکم!
آخه
نمیتونم
بلند شم!
چی دارم میشنوم!!
التماس
میکنی
برگردم؟؟؟...
عشقم!...
آروم
باش...
غرورت !
نذاشت که زودتر
برگردی ... 
[ 92/11/19 ] [ 20:57 ] [ SaMi ] [ ]


دوسـ داشتـن


 دوست داشتن به تعــــداد دفعات


گفـــــتن نیست !


حسی

 است ؛


که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود …

[ 92/11/12 ] [ 13:4 ] [ SaMi ] [ ]


چند تا سوال

مﯿﺨﻮﺍﻡ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﺧﻨﮕﯿﻦ !!!

ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺳﻮﺃﻟﻪ , ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ .

ﺯﺭﺗﯽ ﻧﺮﯼ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﺎ ! ﻗﺸﻨﮓ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ ،

ﺑﻌﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ , ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﻭ ﭼﮏ ﮐﻦ . ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ؟

.

.

.

ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﻭﻝ :

ﻓﮏ ﮐﻦ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﯼ .

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ , ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪﻡ

ﻫﺴﺘﯽ ؟

.

.

.

.

.

ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻟﯽ , ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﻣﻼﺟﺖ ،

ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ , ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﯼ ﺩﯾﮕﻪ , ﺧﻮﺩﺗﻢ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﺸﯽ . ﺁﯼ ﮐﯿﻮﺕ ﻓﮑﺮ

ﮐﻨﻢ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻟﻪ ...

.

.

.

ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺳﻮﺃﻝ ﺩﻭﻡ ﮔﻨﺪ ﻧﺰﻧﯽ ﺷﻨﻘﻞ ﺟﺎﻥ

ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺩﻭﻡ :

ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ , ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﺳﺒﻘﺖ

ﺑﮕﯿﺮﯼ , ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪﻡ ﻣﯿﺸﯽ ؟

.

.

.

.

.

ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯼ , ﺧﺎﺍﺍﺍﺍﮎ

ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺖ !!! ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺯ

ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ ? ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ

ﺑﺎﺷﯽ , ﺧﻮﺏ ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮﯼ ﺩﯾﮕﻪ ! ﺣﺎﻻ ﺑﺪﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ

ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮ ؟؟؟؟

.

.

.

ﺳﺌﻮﺍﻝ ۳ : ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻣﺎ !

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺃﻟﻮ ﻓﻘﻂ ﺫﻫﻨﯽ ﺣﻞ ﮐﻦ . ﻧﺮﯼ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﺳﮑﻮﻻ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﯿﺎﺭﯼ !

ﻋﺪﺩ 1000 ﺭﻭ ﻓﺮﺽ ﮐﻦ

40 ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ

ﺣﺎﺻﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ 1000 ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ

ﻋﺪﺩ 30 ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ

ﺣﺎﻻ 20 ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ

1000 ﺗﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً 10 ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ

ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ . ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪﻩ ؟؟؟؟

.

.

.

.

.

ﺑﻪ ﻋﺪﺩ 5000 ﺭﺳﯿﺪﯾﺪ ? ﺁﺭﻩ ? ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ !

4100 ﻋﺪﺩ ﺩﺭﺳﺘﻪ !!!

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯼ , ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ !

ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﺗﮏ ﻣﺎﺩﻩ

ﮐﺮﺩﯼ ؟؟؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ ! ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ? ﺑﺮﻭ ﺑﻤﯿﺮ ! ﺍَﻩ

ﺁﺑﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺧﻄﺮﻩ ﻫﺎ , ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺨﻮﺭ , ﻓﺴﻔﺮ

ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻ , ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ !!!

.

.

.

ﺳﻮﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﯾﮑﻢ ﺁﺳﻮﻧﺘﺮ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ

ﻧﺸﯽ !

ﺍﯾﻨﻢ ﺳﻮﺍﻝ :

ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺭﯼ , ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ :

Nana.1

2.Nene

3.Nini

4.Nono

ﺍﺳﻢ ﺑﭽﻪ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﭼﯿﻪ؟؟؟

????Nunu

ﻣﻌﻠﻮﻭﻭﻭﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ......

ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﺶ

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻭ ﺳﻮﺃﻝ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ

.

.

.

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍ ﺍﺣﯿﺎﺀ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺕ :

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﺮﻭﺱ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﻥ , ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﻨﺒﻪ

ﺍﺱ ﻭ ﯾﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺁﻫﻦ . ﺧﺮﻭﺳﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﻮﺍﺭ

ﺗﺨﻢ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ؟

ﺑﺒﻨﺪ ﻧﯿﺸﺖ ﺭﻭ ﻧﮑﺒﺖ ! ﺍﻻﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ

ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ؟؟؟ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ? ﻏﺮﻭﺭ ﺳﺮ ﺗﺎ

ﭘﺎﺕ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ? ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﻐﺰ ﻧﺨﻮﺩﯾﺖ ! ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ

ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺱ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ .

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺪ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿدن

[ 92/11/06 ] [ 21:22 ] [ SaMi ] [ ]


bazihaaaa


یه سری پسرا هستن

اینا زود به ته راه رسیدن

اینا انقد گیر دخترای دو زاری افتادن یادشون رفته جنس ظریف توش تک و توک خوبم پیدا میشه

اون پسرایی که وقتی دفعه اول میبینیشون میگی آه آه چقد مغزورن چقد عصبانین

ولی ته تهشون که بری میبینی مهربونن

همونایی که مثل جوکر میمونن بدی هاشون رو فقط میگن

یه جوری که فک میکنی و حدس میزنی که طرف یه دیوسه لاشیه آشغاله

همون پسرای که حتی خرابکاریاشون رو قایم نمیکنن

همونایی که به خاطر بعضیا که یه زمان مخاطب خاصش بودن قید شیطونیاشون رو زدن

همونایی ک یجورایی تو اوج جوونیشون پیر شدن

همونایی ک همیشه ته ریش میزارن

همونایی ک تا میبینن چشات داره میباره عصبانی میشن

اونایی ک خیلی مواظبتن کجا میری با کی میری

همونایی ک واسشون مهمی به لباست گیر میدن ب طرز آرایشت

این پسرا کم بودن کمتر شدن الانم دیگه آخراشونه میدونی چرا؟

چون الکی وارد ی رابطه نشدن رابطشون واسشون مهمه تو واسش مهمی اما هرچی بیشتر خودشونو خرجت کردن بیشتر ریدی ب احساسشون تا جایی ک خیلی سخته واسشون بخوان دوباره دل ببندن پس لطفا مواظب رفتارت باش

چون بهت گفتن تو آخرین کسی هستی که تو زندگیشون قدیس شدی

حواست باشه اگه آخرین امید بره این پسر دیگه به هیچ دختری اعتماد نمیکنه....

[ 92/10/18 ] [ 19:55 ] [ SaMi ] [ ]


....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تـا وقتــی داد میــــزنم ،غـــــر میــزنـم ، بـالا و پـاییــن میپـرم 

غیـــــرتی میشــــم ،اخــــم میکنـــم ،خـوشحــال بـاش ..

چــــون بـرام اهمیــت داری که اینطـــور میشـــــم ...

از روزی بتــــرس که مــــــن سکــــــــــوت کنــــم .

[ 92/10/14 ] [ 23:50 ] [ SaMi ] [ ]


مهر ماه که باشی


مواظب حرف زدنت با یه مهر ماهی باش !!!!


خودتو خیلی بالا نگیر اون هیچکسو برتر نمیبینه !!!!

همه رو یه اندازه میبینه

به سکوتش نگاه نکن......

اگه یه مهرماهی سکوت کنه بدون داره یه اتفاقایی میوفته

مثلا اینکه تو داری از چشماش میوفتی ....

ولی اینو وقتی میفهمی که دیگه حتی سایشم نمی بینی......!

[ 92/10/12 ] [ 20:29 ] [ SaMi ] [ ]


تقدیر

اسمشو تقدیر نزار جدایی تقصیر تو بود همیشه یکی کم میاره این دفعه نوبت تو بود


اگه دوباره دیدمت شرمنده از خودت نباش  زندگی اینه عزیزم یکی میره یکی میاد


واسه همینه بعد تو به کسی دل ندادم  آره به قول تو من یه احمق سادم


زود باورم میشه وقتی هر کی هر چی میگه  تو ولی بدون میگذره این روزا یه روزی


که تقاص قلب خرد منو یه روزی پس میدی یه جوری که  دنبالم میگردی اما منو نمی بینی دیگه


من به یه جایی میرسم که واسه یه لحظه دیدنم باید سر دست بشکونی


میخوای از نو شروع کنی من توی قله هام ولی متاسفم عزیزم نمیتونی

[ 92/08/12 ] [ 4:3 ] [ SaMi ] [ ]


tars

ترسم از این بود که بری آخرشم تو رفتی

خودت نمیدونی ولی بدجوری دل شکستی


ترسم از این بود که بگی یه عشق تازه میخوای

عجیب واسه هرزگیت بازم اجازه میخوای

هرچی سرت اومد بدون نفرین این دل منه

با اینکه بد بودی باهاش نمی تونست دل بکنه

ترسیدم ازت بپرسم دوسم داری یه وقت بگی نه

ترسیدم بری و بازم یه عمری و به پات بشینم

ترسیدم نباشی و من با عکس تو آروم بگیرم

ترسیدم یه روز یه جایی بازم تو رو ببینم


من میترسیدم از روزایی که میان

من میجنگیدم با عقاید بیمار

من از سر سحر تا آخر شب

فقط فکر تو بودم پس با همه سرد شده بودم و

یه جورایی انگار طلب دارم

وقتی دیدم اطرافیانتم هوس بازن

وقتی دیدم دورو ور توام شلوغ تر شد

روزای آخر رابطه مون با دروغ سر شد

همیشه باختم از قصد تا تو به هدف بزنی

چیه میخوای جیب خالیمو تو سرم بزنی

یادته اس ام اسات میومد اشتباه هر شب

آره بدت نذاشت بخوام با اجتماع گرم شم

من اشتباه کردم باهات یه رنگ موندم

همون تیر ماهی مغرور که به سنگ خوردم

گفتی بجنگ چون من راحت بدست نمیام

گفتم ببین عشق تورو واسه یه شب نمیخوام

من به بچه گیام خیلی حسادت می کنم

یا اونوقت حرفی نبود از اونا که خیانت میکنن

همه چی روبه راه بود دنیای آدم آهنیا

مثه دونکی شو میخواستم با همه بدیا

یه جلا پیکار کنم وقتی روحم آلوده شد

حتی دنیای ساده ی کودکیمم وارونه شد
[ 92/07/22 ] [ 19:38 ] [ SaMi ] [ ]


harf mardooom

چند روزه تو هم درگیری با غم ، من گیر میدم بهت تو گیر میدی به من

حرفُ گِله ای اگه داری ، پشت سر نه تو رو خودم بزن

بگو بَدم بگو لجن ، بگو درمیاد از کارات بازم لجم

نمیدونم کجایی ولی به یاده تو ، میزنم بازم آروم آروم قدم

تو که باختی منم باختم کی برده پس ، دلامونو گرم میکردیم به کی برده سرد

تکست میدادیم به هم تا دَمِ صبح ، اون رابطه ی قشنگمون چی شده پس

خودتو بذار به جای من یکم ، کلی گِله دارم بذار یکم بگم

تو سرگرمه مهمونی و تفریح ، من به سلامتی تو رفت دوباره پیکم

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره ، روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم

 

کلی گِله لای حرفای من گم ، متنفرم از حرفای مردم

راست میگفتی خودمونو عشقه ، بیا گوش کنیم به حرفای هم خُب

اشتباهه که تاثیر بگیریم ، از حرف اینو اونو بعد تصمیم بگیریم

بزنیم لجن به خاطره و لحظه ، بدون هیچ تفسیر بی تقصیر بمیریم

چقد خوب بود چه بد بگا رفت ، مقصر رفتارای بچه گانست

تقاص فاصله ی بینمون گرونه ، کاشکی میشد رابطمون پنهون بمونه

گاهی گلی گاهی هم بد خاری ، بگو بینم هنوز به این اعتقاد داری

همه چی خوب بود ما همه چی داشتیم ، ولی بود واقعا جا اعتماد خالی

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره ، روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم

[ 92/07/21 ] [ 18:23 ] [ SaMi ] [ ]


nafas nafas

 

میبینی حالا شبیه من دورو ور تو پر خب
فقط منه احمقم که شبا تا خود صبح
دارم زجه میزنم با استرس کاری
دلمو خوش کردم فقط به یک اس ام اس خالی
یادش بخیر چه خاطراتی با من تو داشتی
ته همه چیو دیدم وقتی قالم گذاشتی
من به خیال خودم گفتم از این نمی خورم
گفتم آخرین نفره دیگه زمین نمی خورم
ولی خدایی تو ببین به چه روزی افتادم
صبح تا شب منتظر یه دونه میس کالم
که به خاطرت قید هرچی طرفدار زدم
یه جوری حرف میزد انگاری طلب داره ازم
اینقد بهونه میگرفت تا به جدایی میرسید
میگفت مجاز نیستی به جایی نمیرسی
باشه هرچی تو بگی ماکه عددی نبودیم
شاید مشکل اینجاست آدم عوضی نبودیم

[ 92/06/09 ] [ 11:21 ] [ SaMi ] [ ]


عاشقی یعنی همین

سختته نفس بکشی
گریه کن سبک تر بشی
بی دلیل رفت هر کاری
که دور تو قفس بکشی
بی گناه گریه کن
هی بگو آه گریه کن

گریه کن بشین
عکسِ عشقتو ببین
ولی جای گله نیست
عاشقی یعنی همین
حق داری بهونه
از هر چیزی بگیری
ولی حق نداری بری

بی کسی تمومِ توئه
لحظه های شوُم توئه
گریه کن هیچ راهی نیست
که اهل غم رو بوم توئه
بی گناه گریه کن
هی بگو آه گریه کن

گریه کن بشین
عکسِ عشقتو ببین
ولی جای گله نیست
عاشقی یعنی همین
حق داری بهونه
از هر چیزی بگیری
ولی حق نداری بری

[ 92/02/31 ] [ 22:22 ] [ SaMi ] [ ]


love

اری باید بروی اما دنیایمان کوچک است هرقدر هم دور شوم بازم به هم خواهیم رسید...

باز هم تو را در خاطراتم خواهم دید...

چگونه بروم وقتی جایی برای رفتن نیست...

دیگر دنیایی برایم نمانده..

دنیای من تویی...تو

[ 91/12/24 ] [ 13:30 ] [ SaMi ] [ ]


گناه

نگو گناه كردم عاشق شدم
اگه گناه هم باشه جرمش این نیست
كه دستاتو یكی دیگه بگیره
نه جرم من این قده سنگین نیست
فدات بشم نگاتو از من نگیر
نه بخدا قسمت من این نیست
هیشكی قد من تو رو دوست نداره
برای خوشبختیت غمگین نیست
هنوز داره تو گوش من می پیچه
لهن دوست دارم گفتنت گلم
هنوز فقط تو تنها آرزومی
هنوز واست تنگ میشه هرشب دلم
هنوز واست تنگ میشه هرشب دلم


با این كه میدونم تو قلب سنگت
دیگه برای من جایی نداره
دلم نمیاد تو رو نفرین كنم
الهی كه خدا سرت نیاره
هنوز داره تو گوش من می پیچه
لهن دوست دارم گفتنت گلم
هنوز فقط تو تنها آرزومی
هنوز واست تنگ میشه هرشب دلم
هنوز واست تنگ میشه هرشب دلم

[ 91/12/19 ] [ 15:46 ] [ SaMi ] [ ]


سالگرد

    ای مسافر غریبه چرا قلبمو شکستی


رفتی و تنهام گذاشتی دل به ناباوری بستی


حالا من تنها نشستم با نوای بی نوایی


چه غریبم بی تو اینجا ای غریبه بی وفایی


سالگرد دوستیمونو هر جا که هستی بت تبریک میگم ولی کاش....


[ 91/12/08 ] [ 14:13 ] [ SaMi ] [ ]اسیر غم...

هنگامی که متولد شدم ندایی در گوشم طنین انداخت

وگفت: از این پس با تو خواهم ماند                                            

گفتم کیستی؟ گفت:غم

فکر میکردم که غم عروسک کوچکی است که بعدها با آن بازی خواهم کرد

ولی وقتی به خود آمدم دیدم که عروسک کوچکی هستم در دست غم...


http://s3.picofile.com/file/7660585371/13.jpg

[ 91/12/04 ] [ 13:40 ] [ SaMi ] [ ]


چه زود داره دير ميشه

دراین دنیا نکردم من گناهی 

فقط کردم به چشمانت نگاهی 

اگر باشه نگاه من گناهی

مجازاتم بکن غیر از جدایی 


[ 91/10/16 ] [ 14:11 ] [ SaMi ] [ ]


سیگار

اولین باری که عشقم فهمید سیگار میکشم

با گریه قسمم داد ” توروخدا دیگه نکش توروخدا ترکش کن ” صداش توگوشمه هنوز !

اما من هنوزم که هنوزه دارم میکشم . . .

آخه چون اونم قسم خورده بود ، که ترکم نکنه ولی رفت . . . . . . ! 

[ 91/10/12 ] [ 1:7 ] [ SaMi ] [ ]


رهایی

کفتر کشته پروندن نداره

رو خاک و خونا کشوندن نداره

کفتر کشته پروندن نداره

کتاب کهنه که خوندن نداره

داره از تنهایی گریم میگیره

توی این شهر دیگه موندن نداره

داره از تنهایی گریم میگیره

توی این شهر دیگه موندن نداره

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

مرغ پر بسته که کشتن نداره

وقتی کشتی دیگه گفتن نداره

از یه دریچه تاریک و سیاه

پای پیر و خسته دیدن نداره

اگه تو باغچه فقط یه گل باشه

گل اون باغچه که چیدن نداره

هر درختی که یه روزی پیر میشه

اونو از ریشه سوزوندن نداره

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

فصل مردن واسه من کی میرسه؟ وقت پرواز من از این قفسه

از من در به در اینجا چی میخواید

بگیرید اگر چه مست از نفسه

بوی گلپر مثال اطلسی نیست

حرفای من مثل حرف کسی نیست

شعر من حرف قشنگ رفتنه

حرف حرف تا دنیا دنیاست گفتنه

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

سلام به دوستای گلم ببخشید چند وقت نبودم باز امدم 

راستی یلدای همگی مبارک دوست دار شما سامی

بوووووسسس


[ 91/09/30 ] [ 14:28 ] [ SaMi ] [ ]


کوچ

کوچ پرندگان به من اموخت وقتی هوایی رابطه سرد است باید بروی
[ 91/09/15 ] [ 15:40 ] [ SaMi ] [ ]


دلگیر

تویه این شبایه دلگیر

تو بیا پناهه من باش

تویه تنهایی شکستم

بیا تکیه گاهه من باش

دلم از غربته اینجا

بی تو بدجوری گرفته

بیا می دونم که یادم

هنوز از یادت نرفته

نذار اون نگاهه آخر

آخرین وداعه ما شه

دل بده به خواهشه من 

دستامون نذار جدا شه

دوباره منو صدا کن 

ببرم تا لبه رویا

بی تو امروزو نمی خوام

برسون منو به فردا ....................


دوباره منو صدا کن

دلمو بازم بلرزون

هرچی فانوسه بسوزون

شبو از صدات بترسون

نذار این بلوره اشکام 

طعمه خاکه سیاه شه 

من می خوام عکسه منو تو 

تویه قابه کهنه ما شه

پا بزار رو چشمه خیسم

شیشه این شبو بشکن 

نذار عمره این جدایی 

برسه به مردنه من .

[ 91/09/14 ] [ 17:34 ] [ SaMi ] [ ]


درد دل

با این که می دونم رفتی هنوزم تو قلبمی

هر جا راه میرم سر زبون و حرفمی

که تا بیناهیت خط درک ذهنتم برم

تو به آرامش احتیاج داشتی ، من باید برم ؟

همه خاطره های خوبمون می مونه به یادم

صدای حنجره م داره می خونه با سازم

کی سرنوشتو می بافه مال منو بشکافه

اینا دروغ کذب بازم اجحافه

کی می خواد خاطره های خوبو به یاد بسپاره

که خاطره های خوبم واسم همش اسرافه

اینا فقط اصراره که میاد از حرفام

نامزدیت اجباری بود ؟ یا از تو قلب ها ؟

نامزدیای اجباری از روی ناچاری 

از خانواده فرار کنی به سوی آزادی

من بدون تو پاییز زرد خزونو نمی خوام

من به یاد عطشت گرمای تابستونو می خوام

کاش نمی رفتم به غربت ....

اینا واقعیت داشت بود داستان یه عشق

با اینکه رفتی بهت نمیگم نارفیق

تو از یه دوست بالاتر بودی برام رفیق


من سردرد دارم اینجا از نبودت

من در هم بودم اینجا از سکوتت

صد فرسخ دورم من از اشک و روحت

صد در صد بودم من از غروبت

می خوام حس کنم عشقو من از روحت

داستان غم و جداییمون از تو بوده

من نبودم اینجا صاحب قلب و روحت

چشای منم از نبودت اشک و خونه

بیماری من از دوری تو جنونه

قلبم با تو در اوج بی تو در سقوطه

داستان عشقمون رو برگای زرد خزون

............. حروم

نمیشد چون گرمای دستات پلوم

انگار ... باز گرفتن دو دستی گلوم

نمی دونستم توی قلبت اجاره نشینم

یکم باهات صحبت دارم اجازه بشینم ؟

آخه چرا اینجور عشقا اداره نمیشن ؟

چرا دو تا معشوق با هم ادامه نمیدن ؟

چرا واسه هر کاری بهم اجازه نمیدن ؟

چرا حرفاشونو اونا با اراده نمیگن ؟

چرا دست تو دست یکی و فکر جای دیگه س

چرا حلقه تو دست یکی و عشق جای دیگه س

چرا بدیا مال یکی خوبیا مال همه

چرا ضعیفا با یکی ولی قویا با همه

امشب من راوی َم نکنین اشتباه

داستان مال من نیست مال اجتماع

توی دوست داشتن عشق کافی نیست 

خواستن مهمه و این بازی نیست

تو باید صادق باشی نسبت به معشوق

رابطه ی بینتون مثه علت و معلول

نباید عشق بینتون باشه یه طرفه

حالا اطرافیان بدونن امشب چه خبره

فرض کنیم ما داریم دو زوج خوشبخت

خیلی با هم خوبن مثه دو قطب مثبت

با دخالت اطرافیا میشن از هم مرتد

از شرق عاشقی میرن تو غروب غربت

یه زمانی واسه هم بودن دو تا مکمل

زخم دوری رو قلباشون مثه مواد مخدر

تو یه ستاره ی آسمون و منم منجم

تو هلال آسمون و منم مدبر

حتی اگه راوی نباشم و صاب داستان

تو گناهکاری پس بلند شو صاف وایسا

من گدای توام ، توام واسه من رحمت

من تو رو می خواستم واسه ت کشیدم زحمت

من عاشق تو بودم یه ساقی زخمی

من یه جور درد توام واسه م مرهم دردی

من اخرم نفهمیدم چرا از عشقم سردی

بی دلیل ترکم کردی نزدی حرفی

تو یه صورت خیالی توی شب های من

من پر پروانه توام پروای من

راز چشای تو هنوزم در چشمای من

من هنوزم تو رو می خوام نجوای من

آمدی جانم به قربانت حالا چرا 

.... باید بری از یاد ما

تو همیشه بودی واسه م یه آدم دروغگو

می گفتم بهت تو می گفتی دروغ کو ؟

بدون نفرین فقط برو از پیشم

بدون حسی منم عاشق پیشه م

این زندگی واسه مثه گل یا پوچه

تو پرش کن اگه نباشی پوچه

مخاطب خاص اگه امدی کل حال روز منو میفهمی

[ 91/08/29 ] [ 16:55 ] [ SaMi ] [ ]